e–Dokumentacja

Top  Previous  Next

Na zakładce Dokumentacja medyczna prezentowane są wszystkie dokumenty medyczne danego pacjenta wyszukane na podstawie jego numeru PESEL.

MPI_epacjent_swiadczenia_dokum_5_58_3

Użytkownik ma możliwość wyszukania dokumentacji według:

zakresu dat wygenerowania dokumentacji medycznej,

rodzaju dokumentacji medycznej (przykładowo: Wyniki badań diagnostycznych, Indywidualna dokumentacja medyczna),

wybranego pacjenta.

MPI_epacjent_swiadczenia_dokum_kryteria_5_58_3

Każda z pozycji w wykazie dokumentacji medycznych pacjenta (prezentowanym z prawej strony okna) zawiera nazwę dokumentacji, datę wygenerowania i rodzaj dokumentu oraz następujące przyciski:

Udostępnij na zewnątrz – przycisk umożliwia udostępnienie dokumentu dla kontrahentów w ramach udzielonych zgód (patrz także: Nowa zgoda). Po użyciu przycisku użytkownik będzie miał możliwość cofnięcia takiej zgody dla danego dokumentu (przycisk Wstrzymaj udostępnianie);

Notatki – użycie przycisku spowoduje uruchomienie okna, w którym prezentowane są notatki dla dokumentu wraz z informacją o autorze notatki oraz dacie i godzinie jej wprowadzenia;

MPI_epacjent_swiadczenia_dokumentacja_notatki_5_29_3

Podgląd – przycisk umożliwia podgląd dokumentu medycznego,

Pobierz – przycisk umożliwia pobranie dokumentu medycznego.

MPI_epacjent_swiadczenia_przyciski_5_58_3

Z poziomu tego okna istnieje możliwość zbiorczego wygenerowania wniosków o udostępnienie dokumentów medycznych (zaznaczenie pozycji i użycie przycisku Generuj wniosek).

MPI_epacjent_swiadczenia_generuj_5_58_3

Pozostałe czynności związane z wygenerowaniem wniosku są analogiczne, jak w przypadku zakładki Pobyt (szczegółowy opis znajduje się w rozdziale: Pobyt).